TÂN QUANG MINH HÌNH 01
TÂN QUANG MINH HÌNH 02
TÂN QUANG MINH HÌNH 03
TÂN QUANG MINH HÌNH 04
TÂN QUANG MINH HÌNH 05
TÂN QUANG MINH HÌNH 06
TÂN QUANG MINH HÌNH 07
TÂN QUANG MINH HÌNH 08
TÂN QUANG MINH HÌNH 09
TÂN QUANG MINH HÌNH 10

đối tác

Tầm nhìn

Xây dựng thương hiệu Tân Quang Minh với uy tín sẵn có là nhà phân phối hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực thủy sản sẽ ngày càng phát triển hơn nữa

Sứ mệnh

Đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối của khách hàng về chất lượng sản phẩm thức ăn, thuốc, con giống thủy sản cũng như năng lực và tinh thần làm việc của đội ngũ

Giá trị cốt lõi

Sự liêm chính, trung thực trong ứng xử và các giao dịch được thể hiện qua hành vi của Tân Quang Minh dối với từng khách hàng, nhân viên, đối tác,…

Thành tích đạt được

THÀNH TÍCH 1

Xây dựng thương hiệu Tân Quang Minh với uy tín sẵn có là nhà phân phối hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực...

THÀNH TÍCH 2

Xây dựng thương hiệu Tân Quang Minh với uy tín sẵn có là nhà phân phối hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực...

THÀNH TÍCH 3

Xây dựng thương hiệu Tân Quang Minh với uy tín sẵn có là nhà phân phối hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực...

THÀNH TÍCH 4

Xây dựng thương hiệu Tân Quang Minh với uy tín sẵn có là nhà phân phối hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực...